Visie

Wat is de visie van Inge De Paepe op het Wiskunde- en STEM-onderwijs? Waarom heeft Het Noorderlicht gekozen voor workshops Wiskunde en STEM?

STEM

Om het STEM-onderwijs een duw in de rug te geven en zo meer jongeren te stimuleren om voor een STEM-opleiding en STEM-loopbaan te kiezen, heeft de Vlaamse Regering een STEM actieplan uitgewerkt. Het STEM-actieplan is gestart in 2012 en wil tegen 2020 volgende 8 doelstellingen realiseren:

  • STEM-onderwijs aantrekkelijker maken
  • Leraren, opleiders en begeleiders ondersteunen
  • Het proces van studie- en loopbaankeuze verbeteren
  • Meer meisjes in STEM-opleidingen en -beroepen
  • Inzetten op excellentie
  • Het opleidingsaanbod aanpassen
  • Sectoren, bedrijven en kennisinstellingen aanmoedigen
  • De maatschappelijke waardering van technische beroepen verbeteren

Het Noorderlicht wil met haar aanbod STEM inzetten op enkele van deze doelstellingen door de professionaliteit van leerkrachten voor STEM te verhogen, leerkrachten te inspireren om STEM onderwijs vorm te geven, leerkrachten te begeleiden in degelijk, gevarieerd, uitdagend, creatief STEM-onderwijs. Ze wil leerkrachten vertrouwen geven in STEM-onderwijs.

Wiskunde

Uit het recente 3de peilingsonderzoek wiskunde in lagere school van 2016 blijkt dat de leerlingen merkbaar slechter scoren voor wiskunde. De scores zijn sterk gedaald voor verschillende domeinen binnen wiskunde en zijn niet de resultaten waar het onderwijsveld op had gehoopt.Uit de peiling naar voor dat meisjes beduidend lager scoren en minder interesse hebben in wiskunde. Bovendien wordt de kloof steeds groter in vergelijking tot vorige peilingen. Naast de genderkloof is ook de sociaal-economische achtergrond sterk bepalend voor de resultaten van de toetsing.

Het Noorderlicht wil expliciet inzetten op vakdidactiek wiskunde. De component Mathematics uit STEM heeft de nodige individuele aandacht nodig om het STEM-onderwijs meer diepgaand vorm te geven. Via het vakdidactisch aanbod wil Het Noorderlicht bijdragen tot professionalisering van leerkrachten, inspireren van leerkrachten en begeleiden van leerkrachten in degelijk, gevarieerd, uitdagend en creatief wiskunde-onderwijs.

Heeft u graag meer info? Neem contact op met Inge De Paepe

Contacteer Inge De Paepe